Kurs dla doradców ADR-DGSA

Kurs przeznaczony jest dla osób minimum z wykształceniem licencjata, które zamierzają w sposób profesjonalny zajmować się doradztwem dla firm w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z umową europejską ADR.
Doradca ADR – DGSA („Dangerous Goods Safety Adviser”) ma za zadanie w sposób profesjonalny pomagać firmom transportowych i kierowcom w nich zatrudnionym, tak aby przewozy towarów niebezpiecznych odbywały się bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa, a jednocześnie nie generowały niepotrzebnych kosztów prowadzenia tego typu działalności.

Celem kursu jest przekazanie kandydatom na doradców zasobu wiedzy niezbędnego do wykonywania obowiązków nałożonych na doradcę i koniecznego do zdania egzaminu w celu uzyskania świadectwa doradcy.

Wymagania uczestniczenia w kursie:

  1. Ukończenie minimum studiów I stopnia – licencjat.
  2. Niekaralność (dokumentowana przy zgłoszeniu do egzaminu)

Czas trwania kursu:

40 godzin lekcyjnych (40 x 45 min) + 4 godz. konsultacji

Opłaty:

Kurs Doradcy ADR (DGSA) – 2000,00 zł

Egzamin:

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu które uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego.
Egzamin państwowy organizowany jest przez Transportowy Dozór Techniczny.