Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),
przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 
Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe Małopolskie Centrum
Szkoleniowe ADR „KRAKUS” s.c.  z siedzibą w Proszowicach, ul. Partyzantów 36, zwany dalej KRAKUS.,
z którym można się skontaktować w następujący sposób:
 elektronicznie na adres e-mail: biuro@adr-krakus.pl ,
 pisemnie pod adres: ul. Partyzantów 36, 32-100 Proszowice,
 telefonicznie: +48 507 08 99 66, +48 608 670 812.
 
KRAKUS przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:
 zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania
i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c
RODO);
 marketingu i promocji usług KRAKUS (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 archiwalnych,
 ewentualnego dochodzenia należności,
(podstawa prawna przetwarzania danych w tych celach: art. 6 ust 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony
interes administratora).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów,
zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń przez okres 6 lat.
W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a
RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez KRAKUS następującym kategoriom
odbiorców:
 podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 podmiotom przetwarzającym dane w imieniu KRAKUS,  tj. podmiotom, które przetwarzają
dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami KRAKUS.
 W związku z przetwarzaniem danych przez KRAKUS przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
 2. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie  (prawo do bycia
  zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych  ( tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie
  danych – stosownie do złożonego wniosku ) w przypadkach wskazanych
  w art. 18 RODO;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w
  art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie
  mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
  osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W
  takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać
  Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych
  prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
  wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach
  określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż  mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane
  osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to
  technicznie możliwe.
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli
  przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie
  danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
  Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy, oraz współpracy z KRAKUS ma charakter
  dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.
Scroll to Top