Doradztwo dla firm

Oferujemy Państwu profesjonalną współpracę w zakresie doradztwa ADR przy przewozie towarów niebezpiecznych, rozładunku, załadunku i przechowywaniu towarów niebezpiecznych.
Współpracujemy z dużymi  przedsiębiorstwami, małymi firmami, a cechuje nas niska cena za usługi i profesjonalizm.
Proponujemy różnorodne formy współpracy. Na preferencyjnych warunkach realizujemy pełny zakres szkoleń kierowców przewożących towary niebezpieczne – najtańsze szkolenia w Polsce, realizowane w Krakowie.

Kontakt bezpośredni z doradcami ADR (DGSA – „Dangerous Goods Safety Adviser”):

mgr inż. Paweł Szostak tel. 507 08 99 66 e-mail: biuro@adr-krakus.pl
mgr inż. Krzysztof Kowalski tel. 608 670 812 e-mail: biuro@adr-krakus.pl

Kontakt do korespondencji :
Małopolskie Centrum Szkoleniowe ADR „Krakus” S.C. Krzysztof Kowalski, Paweł Szostak
32-100 Proszowice, ul. Partyzantów 36 e-mail: biuro@adr-krakus.pl NIP 6821657388

Bliższych i szczegółowych informacji udzielamy podczas bezpośrednich rozmów. Dysponujemy własnym transportem przy kontaktach z klientami

W odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa lub odpowiednio dla władz lokalnych. Takie sprawozdanie powinno być przechowywane przez pięć lat i udostępniane władzom krajowym na ich żądanie.

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o której mowa:

 • procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;
 • praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
 • procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej;
 • wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
 • uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;
 • sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
 • stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;
 • wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku.
W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367 z późniejszymi zmianami) istnieją następujące zapisy :

Art. 15. 
1. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.

2. Obowiązek wyznaczenia doradcy nie dotyczy uczestników wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych każdorazowo w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.

 • Szkolenia kierowców przewożących materiały niebezpieczne
 • Wykłady w zakresie przepisów ADR
 • Profesjonalną pomoc w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych na podstawie umowy ADR
 • Ocena zgodności realizacji przewozu z wymogami określonymi w ustawie i umowie ADR
 • Szkolenie pracowników związanych z przewozem
 • Pomoc w zakresie prawidłowego oznakowania pojazdu, sztuk przesyłki itp.
 • Pomoc w doborze i redagowaniu dokumentów (jęz. angielski, niemiecki, francuski ) wymaganych przepisami przy transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Pomoc w zakresie stosowania wyłączeń od przepisów ADR
 • Pomoc w zakresie przewozu w ograniczonych ilościach LQ
 • Zakazy ładowania razem
 • Sporządzanie obowiązkowych raportów w imieniu przedsiębiorcy i sprawozdań rocznych
 • Sporządzanie raportów powypadkowych dla przedsiębiorcy i innych organów państwowych prowadzących postępowanie powypadkowe związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
 • Inne zadania w porozumieniu z przedsiębiorcą.

Ponadto :

 • Dysponują łatwym kontaktem telefonicznym
 • Śledzą wszelkie zmiany prawne w zakresie ADR
 • Proponują niskie stawki za swoje usługi
 • Dojeżdżają do firmy klienta