Strona główna » Blog » Jak wygląda kurs i egzamin ADR?

Kurs ADR to specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla kierowców, którzy planują przewozić materiały niebezpieczne. Jest on niezbędny do uzyskania uprawnień do transportu różnorodnych substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska. Zajęcia obejmują zarówno teorię, jak i praktykę, a ich głównym celem jest przygotowanie uczestników do bezpiecznego i odpowiedzialnego obchodzenia się z towarami niebezpiecznymi.

Różne poziomy szkolenia ADR

Program kursu ADR składa się z części podstawowej, która jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów, oraz modułów specjalistycznych, które są wymagane w zależności od typu przewożonych materiałów. Część podstawowa obejmuje zagadnienia, takie jak przewóz substancji I towarów niebezpiecznych w opakowaniach transportowych (bębny, kanistry itp.)

Moduły specjalistyczne są rozszerzeniem modułu podstawowego i dotyczą konkretnych rodzajów materiałów, takich jak gazy, ciecze łatwopalne substancje chemiczne lub materiały gorące przewożone w cysternach oraz materiały wybuchowe, substancje promieniotwórcze najczęściej przewożonymi w opakowaniach, specjalnymi jednostkami transportowymi. Każdy moduł szczegółowo omawia właściwości danego typu materiałów, odpowiednie techniki załadunku, rozładunku, a także procedury bezpieczeństwa w transporcie specyficzne dla tych substancji.

Jak wygląda egzamin końcowy?

Egzamin ADR składa się z części teoretycznej. Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru zawierający 30 pytań, który sprawdza wiedzę kandydata na temat przepisów, procedur bezpieczeństwa oraz sposobów postępowania w przypadku awarii.

Pozytywne zaliczenie egzaminu jest konieczne do uzyskania zaświadczena ADR, które jest ważne przez pięć lat. Po upływie 4 roku posiadania uprawnień kierowca powinien odbyć kurs doskonalący i ponownie zdać egzamin, aby móc kontynuować pracę w transporcie materiałów niebezpiecznych.

Dlaczego tak ważne jest szkolenie ADR?

Kurs i egzamin ADR są nie tylko wymogiem prawnym, ale także istotnym elementem zwiększania bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Zapewniają, że osoby zaangażowane w przewóz towarów niebezpiecznych posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka wypadków oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska oraz zmniejsza koszty firm związane z karami nakładanymi w trakcie przewozów, jeśli ich realizacja nie jest prawidłowa.

Scroll to Top